THỎA ƯỚC SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Điều 1: Quy định chung:

Thành viên truy cập và sử dụng (gọi tắt là thành viên) thông tin tại website www.SanGia.vn (Gọi tắt là SanGia VN) có trách nhiệm tuân thủ Thỏa ước sử dụng dịch vụ này, được công bố công khai tại SanGia VN

 

Điều 2: Thông tin:

Thành viên không được phép sao chép, sử dụng thông tin từ SanGia VN vào các mục đích thương mại khi chưa có sự đồng ý của SanGia VN.

Mọi thông tin SanGia VN cung cấp mang tính chất tham khảo để tiến tới việc mua bán hàng hóa giữa thành viên và nhà cung cấp. SanGia VN chỉ chịu trách nhiệm pháp lý với những thông tin có trong hợp đồng mà SanGia VN trực tiếp tham gia ký kết.

Nếu thông có sự thay đổi so với thông tin được công bố tại SanGia VN, Nhân viên chăm sóc khách hàng của SanGia VN sẽ thông báo cho khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể, nhưng đảm bảo trước thời điểm thành viên ký hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc xác nhận đơn hàng.

 

Điều 3: Bảo mật thông tin thành viên:

SanGia VN cam kết chỉ sử dụng thông tin do thành viên cung cấp vào mục đích giúp thành viên mua hàng và cập nhật thông tin tại SanGia VN. Đồng thời triển khai các giải pháp kỹ thuật cần thiết nhằm bảo mật thông tin thành viên.

Khi thành viên có dấu hiệu vi phạm Thỏa ước này hoặc hợp đồng với nhà cung cấp, SanGia VN có quyền sử dụng thông tin thành viên nhằm mục đích xác minh sự việc. Đồng thời SanGia VN sẽ thông báo đến thành viên qua Email hoặc Số điện thoại

Khách hàng có trách nhiệm tự bảo mật user và mật khẩu của mình, đồng thời chịu các trách nhiệm phát sinh nếu chia sẻ hoặc để lộ thông tin thành viên cho bên thứ 3.

Bất cứ tổ chức, cá nhân nào cố ý xâm phạm trái phép thông tin thành viên SanGia VN vì bất cứ mục đích gì đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

 

Điều 4: Trách nhiệm của thành viên

Cung cấp thông tin thật khi đăng ký thành viên, mọi vấn đề phát sinh do cung cấp sai thông tin SanGia VN sẽ không chịu trách nhiệm.

Mua hàng khi thực sự có nhu cầu. Mọi hành vi cố ý đặt hàng ảo gây ảnh hưởng đến hoạt động đến hoạt động của SanGia VN đều có thể bị xem xét thu hồi user và truy cứu trách nhiệm trước pháp luật.

Không thực hiện các hành vi gây cản trở, gián đoạn hoạt động của SanGia VN

 

Điều 5: Quyền của thành viên

Tất cả các quyền lợi hợp lý cùa người mua hàng theo quy định của Pháp luật.

Yêu cầu SanGia VN xóa thông tin nếu không muốn tiếp tục là thành viên của SanGia VN

 

Điều 6: Thời điểm phát sinh trách nhiệm mua bán hàng hóa

Thời điểm phát sinh trách nhiệm của SanGia VN đối với thành viên là thời điểm Nhân viên chăm sóc khách hàng xác nhận đơn hàng và thông báo thời gian giao hàng qua điện thoại.

Thời điểm phát sinh trách nhiệm của Nhà cung cấp với khách hàng là thời điểm hai bên ký hợp đồng mua bán hàng hóa với nhau.

Trước các thời điểm kể trên các bên chưa bị ràng buộc trách nhiệm mua bán hàng hóa với nhau, nhưng vẫn bị ràng buộc bởi các quy định còn lại của thỏa ước này.

 

Điều 7: Xử lý vi phạm

SanGia VN có quyền thu hồi mật khẩu, thu hồi đơn hàng và các thông tin do thành viên đã cung cấp nếu thành viên vi phạm nghiêm trọng Thỏa ước này.

SanGia VN có quyền áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm khác mà pháp luật cho phép nếu thành viên vi phạm Thỏa ước này.

Những vấn đề vi phạm nằm ngoài thẩm quyền giải quyết của SanGia VN sẽ đươc giải quyết theo quy định của Pháp luật.

 

Điều 8: Triển khai thực hiện

Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên SanGia VN. SanGia VN có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên SanGia VN. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải trên SanGia VN.

Trong trường hợp nội dung quy định tại Pháp luật, Hợp đồng, Quy Chế, Thông tin chi tiết tại giao dịch có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: Pháp luật > Hợp đồng > Thông tin chi tiết tại giao dịch > Quy chế.

SanGia VN và thanh viên cam kết tuân thủ Quy Chế này.